ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

هوای دلم ابریست


خدایاااااا! خیلی وقته که دیگه خوش نمیگذره،فقط خوشم که میگذره


نتیجه تصویری برای خیلی وقته خوش نمیگذره
 [ 1394/05/2 ] [ 08:49 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]