تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...! - مو بختیاریم...
★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!
1395/03/1 :: نویسنده : زهرا .


مو بختیاریم.


ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .


ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ .


ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .


ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ


ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ .


ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ


ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ.


ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ


ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ


ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .


ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ .


ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ. ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ .ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ.


ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ،


ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .


ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .


ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ


ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .


ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.


ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟


ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟


ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ،


ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ...


ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ...


ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ،


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ


ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ .


ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ.


ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ.


ﮔﺮ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ...


ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯼ ﺑﮕﻮ :


ﻣﻦ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﻢ


ﭘـــــــــــﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧــــــﮋﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ...


ﺍﯾـــــــــــﺮﺍﻧﯽ ﺗﺮﯾـــــﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ....نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1395/04/1 15:58
ممنون از شما.
زهرا .خواهش
1395/03/25 14:35
مرسی عشقم
1395/03/25 08:43
سلام دختر بختیاری دلاور
زهرا .سلام ممنون
1395/03/20 14:06
چطوری؟؟؟
زهرا .تو بهتری
1395/03/19 11:20
تو من وب مو پست رمزدار خوستی واز کنی؟؟
زهرا .نههههههه مو نخواسوم
1395/03/18 22:27
یه پست دارم‌سیچه درو اگی؟؟؟
زهرا .پسته حلا نویی اوسو که مو اومم نبی
1395/03/18 22:27
حذف کردم
زهرا .سیچه؟؟
1395/03/17 23:45
اخام نمازا صبحمه بدوم ب مرضیه خخخخ
زهرا .حتما اخونه سیت
وبلاگت فقط پست خصوصی داره بقیه پستلت؟؟؟
1395/03/17 21:06
موام ارم از معلما که ایقد مسخرسون کردم حلالیت اگرم ..بعدم نمازا قضامه تقسیم کردم بین دوستام که ناراحت نوبون ....
هو اگ وقت بکم دراز بیم حلو کولر چون من جندم خیلی گرمه
زهرا .ینی تو فکر کردی ما سی تو نماز اخونیم؟؟؟؟سیت ...ما ایچنو زرنگیم اینل خومون اخونیم
1395/03/17 16:03
ایییییییی خاک برسرت
زهرا .بر سر خوت .تو چیکردی؟؟؟؟
1395/03/17 13:17
اگه بهت بگن تا1ساعت دیگه بیشتر زنده نیستی,آخرین کاری که می کنی چیه؟


زهرا .از پدر و مادرم حلالیت میطلبم میشینم یه دل سیر نگاشون میکنم
1395/03/15 11:45
کااش دی تموم وبون برستم دی
زهرا .تو نیبیری نترس ماشاءالله چنو کلفتی با اره هم نیبری
1395/03/15 11:45
ای فلسفه و منطق درباره چنه؟؟؟
مو ۳تا دی فصل دارم گره ب تمتم معنا کم
زهرا .درباره استدلال .سقراط.افلاطون.ارسطو.قیاس .استقرا و...
موهم چی زیادی نارم منطق 10تا دیه درس دارم
1395/03/14 21:04
مم ۵تا فصل گپ از زیست دارم
زهرا .موهم یه کتاب دیه با چارتا ده درس و ای کتاب هو دارم
1395/03/14 21:04
خدا بکشت په چی اکردی ؟هرچند ادونم دی حس و حال درس نی
امتحان چه؟؟؟
زهرا .بنایی دوشتیم موهم حس درسم نبی تاحلام دوتا درس خوندم
فلسفه و منطق
1395/03/14 16:17
سراهنگ بخورهزهرا 7تافصلنخوندم ژنتیک بو صحاوم سو
زهرا .شقا مو یکشنبه دوتا کتاب امتحان دارم هنی هیچیش نخوندم
1395/03/13 16:10
زری اهنگ‌وب مو‌ سی تو اخونه؟؟؟
زهرا .شقی آهنگ وبت سی مو نیخونه
1395/03/11 15:30
سلام بقران برره ایقد باحاله

۳تا دی درس دارم بخونم
زهرا .سلام حوصلشه نارم
همچنین
1395/03/11 01:12
راستی اگه لینک نیستم لینکم کنیئ
ممنونم
زهرا .چشم ولی خیلی وقته لینک شدین
1395/03/11 01:11
لایک
زهرا .لایک به وجودتون
1395/03/11 01:11
قلب من وقتی که هستی تمامش مال تو...
هرچه دارم غیرتنهایی تمامش مال تو...
صددوبیتی، صدغزل دارم وحتی یک بغل...
شعرهای خوب وعشقی تمامش مال تو...
من که آهنگ شعرهایم صدای پای توست...
این صدای پای رویایی تمامش مال تو...
بیکران و سبز اقیانوس آرام دلم...
ای پری خوب دریایی تمامش مال تو...
سختی ودشواری آب دریا مال من...
این شناور بودن و رویا تمامش مال تو...
دردورنج و سختی راه تمامش مال من...
مهر وعشق وقلب من تمامش مال تو...
زهرا .زیبا بود ممنون
1395/03/11 01:11
زهرا .
1395/03/10 22:48
زهرا فیلم برره ابینی؟؟انگار خومون لیوه هدن
زهرا .نه مه بیکارم ؟؟؟خوشم وش نیا فقط یه مستند هس هونه سیل اکنم نونم ار تموم ووبی چکنم
1395/03/10 22:05
امروز خورشیدی بم گو اخرس ای شلوارته عوض نکردی گوم دس ب دلم ننه ک ننم مرد سرم درد کنه دوشو نخوسیم هیچی بم نگو
زهرا .هههههههههه
1395/03/10 21:27
18/75یارم
زهرا .خووه خو
1395/03/10 17:26
متنفرم بسون از همو دریا ک نخوندم همه خودازماییان دا
زهرا .متنفر باش خیلی سیشون مهمه
حلا چکردی؟؟؟خو دوی؟؟
1395/03/10 17:25
متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا...

وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند ...
یا مدام براى نبودنت...
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟...

نه! همیشه جنگیدن خوب نیست!...
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم...

اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید...

فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید...

براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید...

براى اثبات خوب بودن نباید جنگید...

این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم براى هر کسى که رنجم مى دهد...

از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند...
فاصله می گیرم...

از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند...
فاصله می گیرم...

از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند...
فاصله می گیرم...

با حقارت برخى آدم ها و دل هایشان نباید جنگید...

باید نادیده شان گرفت ...
و گذشت ...
و بخشیدشان...
نه براى این که مستحق بخشش اند...
براى این که من مستحق آرامشم....زهرا .
1395/03/10 11:26
سلام مو دوشو کلا ۴۵دیقه خوسیم تیام اخامدبدران ۵تا نخوندم رم سرجلسه ...

حله هم اخام برم مسجد
زهرا .طوری نی موهم امتحان ادبیات هفتا درس نخوندم رم سر جلسه حلا خو دوی؟؟؟
بسلامت
1395/03/9 23:26
خوم‌بره کل دوشو و امروز۲ساعت خوسیم‌
زهرا .طوری نیس درعوض به بزرگی ارسی
1395/03/9 21:42
سلام تموم کردی؟؟؟مو۱۲تا دی دارم
زهرا .سلام ها تموم کم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


اگر گره ی زندگیت خسته ات کرد و افتادی به نفس نفس
اگر موندی میون یه درموندگی عجیب
و پرسیدی از خودت: از کجا خوردم که اینجوری زخمی شدم؟
برگرد خونه… خونه… خونه…
دستانِ مادرت محل سجده است به فتوای تمام مراجع !
اذان به افق مادر است این حوالی
اگر اول وقت اجابتش نکردی، قضایش را بجا بیور
ببین دل و جان مادرت از وجودت خراشیده نیست؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
✘ بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن . . .
واسِـــه خــوبـیـاتــون حًــد بذاریـــن ✘
☜✘ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ ...!!!!
♥♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥♥ ♥♥
"بنام مادر"

پـا به پـای غـم من پیـر شـد و حـرف نـزد...!!!
داغ دیـد از من و تبخـیر شـد و حـرف نـزد...!!!
شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!!!
شب بـه شب آمـدنـم دیـر شد و حـرف نزد.!!!
غصـه میخـورد کـه مـن حـال خـرابـی دارم...!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

..........…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•

........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you
........I Love you

.......I Love you

......I Love you

.....I Love you

....I Love you

...I Love you

..I Love you

.I Love you

.I Love you

.I Love you

..I Love you

...I Love you

مدیر وبلاگ : زهرا .
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بیست اسکریپت

کج شدن تصاویر

کد سیاه و سفید شدن عکس ها