تبلیغات
ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

ســــکــــوتــــــــــــــــ تلخـــــــــــــــــــــــــ ...!

★بدون حضورخدا جایے نرو بہ خیالت کہ بہ آبادی میرسے؟؟؟ نہ رفیق! چراغے کہ درسیاهے میدرخشدچــــــشـــــم گــــــــــرگـــــ است...

شب قدر است


سلام نماز و روزه هاتون قبول

امشب شب قدره شب ضربت خوردن مولا

غرق گناهم آقا به درت راهم میدهی

 شیعه خوبی نبودم اما تو آقای خوبی هایی

ضمانتم را میکنی ؟؟

روسیاهم آقا در پرونده اعمالم خوبی ندارم

اما تو آقایی کن مرا ببخش...

امشب اگر دلتون لرزید منم دعا کنید

محتاج دعاتونم .

شب عفوست ومحتاج دعایم زعمق دل دعایی كن برایم اگر امشب ب معشوقت رسیدی

خدا را درمیان اشك دیدی کمی هم نزد او یادی زما كن كمی هم پیش او ما را صداكن

بگو یارب فلانی رو سیاهست دو دستش خالی و غرق گناهست

بگو یارب تویی دریای جوشان دراین شب رحمتت بر وی بنوشان...

((التماس دعا))[ 1395/04/5 ] [ 01:09 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

واسم مهم نیستی

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری
 

“از سادگی نیست”
 

شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که
 
 
 روشون حساس باشی
 
!!!!!


[ 1395/03/26 ] [ 23:40 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

مو بختیاریم...


مو بختیاریم.


ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮﻡ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .


ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ .


ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .


ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ


ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ .


ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ


ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖﺑﺮ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ.


ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ


ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ


ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ .


ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ .


ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ. ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ .ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ.


ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ،


ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .


ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .


ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ .


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ


ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .


ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.


ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟


ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟


ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ،


ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ ...


ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ ...


ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ،


ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ


ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ .


ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ.


ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﻢ.


ﮔﺮ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ...


ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯼ ﺑﮕﻮ :


ﻣﻦ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﻢ


ﭘـــــــــــﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧــــــﮋﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ...


ﺍﯾـــــــــــﺮﺍﻧﯽ ﺗﺮﯾـــــﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧــــــــﯽ ....

[ 1395/03/1 ] [ 20:15 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

پدر ...مادر...

بزرگ شدیم و فهمیدیم كه دارو آبمیوه نبود!

بزرگ شدیم و فهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچگاه باز نخواهد گشت، آنطور كه مادر گفته بود!

بزرگ شدیم و فهمیدیم چیزهایی ترسناك تر از تاریكی هم هست...

بزرگ شدیم...

به اندازه ای كه فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود!

و پشت هر قدرت پدر یك بیماری نهفته...

بزرگ شدیم و یافتیم كه مشكلاتمون دیگر در حد یك شكلات، یك لباس یا كیف نیست...

و این كه دیگر دستهایمان را برای عبور از جاده نخواهند گرفت

و یا حتی برای عبور از پیج و خم های زندگی!!!

بزرگ شدیم و فهمیدیم كه این تنها ما نبودیم كه بزرگ شدیم،

بلكه والدین ماهم همراه با ما بزرگ شده اند و چیزی نمانده كه بروند!

و یا هم اكنون رفته اند...

خیلی بزرگ شدیم وقتی فهمیدیم سخت گیری مادر عشق بود

غضبش عشق بود

و تنبیه اش عشق...

خیلی بزرگ شدیم وقتی فهمیدیم پشت لبخند پدر خمیدگی قامت اوست!

 عجیب دنیایی ست

و عجیب تر از دنیا چیست و چه كوتاه ست عمر

آقای فیثاغورس ببخش!

پدر سخت ترین معادلات ست.

آقای نیوتن ببخش!

راز جاذبه، مادر است.

آقای أدیسون ببخش!!

اولین چراغهای زندگی ما، پدرو مادر هستند..[ 1395/02/30 ] [ 00:28 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

...

دکترشریعتی می گوید:

'ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ،

 ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!       

 ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ!      

ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، و ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ،  اﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ!

ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ و ﻗﺎﺭ ﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭم"[ 1395/02/21 ] [ 13:53 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

....

بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست ...

امّـــــــــــا ...

آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،

اقیــــانــــوس محبّـــت است.

بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ...

امّــــــــــا ...

سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی

بعضیها قد و قامتشان معمولیست ...

امّــــــــــا ...

حضورشان تپش قلب می آورد

بعضیها خیلی معمولی هستند

امّـــــــــا ...

همین معمولی بودنشان، است که در کنارشان به ارامش میرسی

فقط آرامش مهم است.

ثروت، شهرت، زیبایی و جمال ...

همه عادی میشوند

فقط قلب آدم هاست که اهمیت دارد ...[ 1395/01/12 ] [ 16:12 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

ترس

بیاید یکم ترسو باشیم!

نمی دونم آدما چطوری میشن یا چطوری فکر میکنن

که بعد از چند سال باهم بودن فکر میکنن حوصله هم رو ندارند!

ولی میدونم همینطوری شده که همه فقط روزای اول عاشقی رو دوست دارند

 و عده زیادی میگن عشق برای روزهای فراق هست نه وصال!

اما میدونید چیه!!!

ما آدما یاد نگرفتیم که گذشتمون رو با آدمای دیگه حتی با خودمون بخاطر بسپریم!

یاد نگرفتیم هر روز برای بیشتر دوست داشتن هم تلاش کنیم!

یاد نگرفتیم عاشقی کردن و حسهای قشنگ رو نگه داشتن برای روزای اول نیست برای تمام عمره!

آره یاد نگرفتیم که باید همه عمر عاشق بود و این چه حس خوبیه!

ما آدما یاد نگرفتیم هوای دل هم رو تاآخر عمر داشته باشم!

آره، یاد گرفتیم ازدست دادن آدم ها ترس نداره

و فقط مرگ اون ها است که ارزش ترسیدن رو میتونه داشته باشه![ 1395/01/8 ] [ 18:40 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خنده آخر

آخرین بار که من از ته دل،خندیدم
علتش پول نبود...
انعکاس جوک هر روز نبود...
علتش، چهره ی ژولیده ی یک دلقک، یا زمین 
خوردن یک کور نبود...
من به "من" خندیدم!
که چو یک دلقک گیج 
نقش یک خنده به صورت دارم،
و دلم می گرید!!.. 
"صادق هدایت"


[ 1395/01/3 ] [ 19:25 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

دلنوشته...

سلام
 ظهرتون بخیر
امروز روز سوم عیده سال 94 که تموم شد با همه خوشیا و درداش رفت
نمیگم خوشی نبود ،بود ولی دردش بیشتر بود
یه درد که یه عمر باید باهات باشه
یه درد که همیشه میون شادیات یدفه یادت بیاد و شادیات و بهم بریزه
خوشی یه روزو آخرشب ازت پس بگیره
یه درد که بشه یه بغض،یه سیب که یدفه راه نفست رو بگیره
امیدوارم براتون سال 95 پراز شادی باشه
اگه غم نباشه زندگی نیست ولی امید دارم سال 95 شادی بیشتر از غم باشه حداقل برای شما
برای من همون درد سال قبل سالای بعدم هست
پس نمیشه خوشیم بیشتر باشه چون این درد این غم همیشه هست
دلم گرفت
هوای بارونی رو دوس دارم ولی دلگیر بودنش رو دوس ندارم
دلم میخواد بزنم به کوه
دیگه اینجا نباشم دور از همه شادیا شاید غصم کمتر بشه
الان رعد و برق اومد و بارون شدت گرفت
دلم یه تنهایی میخواد زیر بارون دور از همه آدما یه سرمای شدید
بعدم من باشم و بارون و خدا انقدر داد بزنم دادبزنم
جیغ یزنم جیغ بزنم تا آروم شم تا نای نفس کشیدن برام نمونه
دیگه نمیکشم برا نوشتن نمیکشم دارم خفه میشم....
متنفرم از همه از یه نامرد یه...
خدااااااااااااااااااااااا
کاش یه تصادف باشه و من
کاش فراموشی بگیرم
دعا کنید من و باشم صدای جیغ لاستیک ماشین و آژیر آمبولانس
[ 1395/01/3 ] [ 13:09 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

سال نو

‌ هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب 
 به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب

در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست 
 كه خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب

فرشته روی من، ای آفتاب صبح بهار 
 مرا به جامی ازین آب آتشین دریاب

به جام هستی ما، ای شراب عشق بجوش
 به بزم ساده ی ما، ای چراغ ماه بتاب.

 گُل امید من امشب شكفته در بر من 
 بیا و یك نفس ای چشم سرنوشت بخواب

مگر نه خاك ره این خرابه باید شد 
 بیا كه كام بگیریم از این جهان خراب

عید 95 تون  مبارک باشه 
صدسال به این سالا
هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز
انشاءالله آرزوهایی که سال 94 داشتین 
امسال بهشون برسین
آرزوهایی که امسال دارین تا سال دیگه 
آرزویی از قبل برا 96نداشته باشین
راستی سال 96هم پیشاپیش مبارک
زندگیتون پراز خوبی
لبتون پراز خنده
دلتون شاد 
روزتون به کام
سال نو تون مبااااااااااااااااارک


[ 1395/01/1 ] [ 17:25 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

...

دل نده به انسان ها ، دل نده

تو که از خدایشان عاشق تر نیستی

انها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی میفروشند...
[ 1394/12/7 ] [ 19:20 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

زکات


نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛


اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی ست


و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند.


حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله


موضوعات مرتبط: جملات ادبی در مورد حجاب، دلنوشته ها، داستان های زیبا[ 1394/11/16 ] [ 11:16 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

وقار

سنجاق کرده اند

حیارا

عفت را

مهربانی را

عشق را

صفارا

ایمان را

ویک عالم چیزدیگررابه چادرت..

برای همین است...

که این چنین "سنگین وباوقار"راه میروی بانو[ 1394/11/14 ] [ 13:33 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

امنیت

خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟
خانوم  برسونمت؟؟؟؟؟؟؟
خانوم چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟؟؟؟
اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه تا دانشگاه می شنید!
بیچــاره اصـلا” اهل این حرفـــــها نبود…این قضیه به شدت آزارش می داد
تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود و
به محـــل زندگیش بازگردد.
روزی به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت…
شـاید می خواست گله کند از وضعیت آن شهر لعنتی….!
دخترک وارد حیاط امامزاده شد…خسته… انگار فقط آمده بود گریه کند…
دردش گفتنی نبود….!!!!
رفت و از روی آویز چادری برداشت و سر کرد…وارد حرم شدو کنار ضریح
نشست.زیر لب چیزی می گفت انگار!!! خدایا کمکم کن…
چند ساعت بعد،دختر که کنار ضریح خوابیده بود با صدای زنی بیدار شد…
خانوم!خانوم! پاشو سر راه نشستی! مردم می خوان زیارت کنن!!!
دخترک سراسیمه بلند شد و یادش افتاد که باید قبل از ساعت ۸ خود را
به خوابگاه برساند…به سرعت از آنجا خارج شد…وارد شــــهر شد…
امــــا…اما انگار چیزی شده بود…دیگر کسی او را بد نگاه نمی کرد..!
انگار محترم شده بود… نگاه بدی تعـقــیبش نمی کرد!
احساس امنیت کرد…با خود گفت:مگه میشه انقد زود دعام مستجاب
شده باشه!!!! فکر کرد شاید اشتباه می کند!!! اما اینطور نبود!
یک لحظه به خود آمد…
دید چـــادر امامــزاده را سر جایش نگذاشته…!
[ 1394/11/14 ] [ 13:27 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خانوم بودن


حجاب

وقتی آن دختر مانتویی میخرد که استین هایش حریر است...
من عاشق پوشیدن ساق دست هایم هستم!

وقتی آن دختر موهایش را به هزار رنگ در می آورد و از زیر شالش پریشان می کند...
من روسری ام را لبنانی می بندم!

وقتی آن دختر برای جلوه برجستگی های بدنش، جلوی مانتو اش را باز می گذارد...
من مانتویی میپوشم که وقارم را حفظ کند!

وقتی آن دختر ساق پایش را با ساپورت بیرون می اندازد...
من برای نجابتی که باید در وجودم باشد لباس مناسب می پوشم!

وقتی آن دختر با آرایشی غلیظ و لب های پروتز کرده بیرون می آید...
من صورتی معصوم ، ساده و مهربانی دارم!

وقتی آن دختر پاتوقش پارتی ها و مهمانی های مختلط است...
من به گلزار شهدای گمنام میروم و آرامش میگیرم!

وقتی آن دختر با مردان نامحرم در حال خوشگذرانی و گناه است...
من همه ی عشقم برای همسرم است!

وقتی آن دختر برای به روز بودن هر لباسی رو می پوشد...
من چادری مشکی و با وقار بر سر دارم!

وقتی آن دختر خود را دآف خطاب می کند...
من میخواهم خانوم باشم!


[ 1394/11/14 ] [ 13:25 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خاطره...[ 1394/11/8 ] [ 23:23 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

...
[ 1394/11/8 ] [ 11:02 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

اشک


  مگه اشک چقدر وزن داره…؟

که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم…[ 1394/10/25 ] [ 23:02 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

حالم افتضاحه..

سلام 
خوبین ؟اصلا خوب نیستم امروز روز خییییلی خیییییلی افتضاحی بود
بعضی روزا میشن گندترین روزای زندگی آدم 
مث امروز من حالم خیییلی بده 
تا حالا شده یه اشتباهی یه خطایی مرتکب بشین ؟؟؟بعد یه عده بفهمن؟؟
اون روز حالتون چطوره ؟؟؟ فکرتون چطوره؟؟ به قدری آدم بهم میریزه که از قیافش مشخصه یه چیزیش هست حال الان من همون حال اصلا خوب نیستم اصلا تمرکز ندارم ...
اونقدر حالم گرفته بود که وقتی مامانم بهم خبر داد قراره 
بهترین دوست خانوادگیمون بعد چهاااار سال بیان خونمون
خوشحال نشدم ...
وقتی از مدرسه برگشتم آرزو کردم بمیرم 
تو وب دنبال یه متن بودم که ''آرزوی مرگ داشتن'' رو بگه ولی بجاش..
بجاش چنتا حدیث پیدا کردم که آرزوی مرگ داشتن رو منع کرده 
گفته بود ''پیامبر خدا صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله فرمود : هیچ یک از شما به خاطر گزندى كه به او میرسد ، مرگ را آرزو نكند؛ و اگر ناچار به این كار شد، بگوید : بار خدایا! تا زمانى كه زندگى براى من بهتر است مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برایم بهتر بود، مرا بمیران.'' 
وقتی اینو خوندم پشیمون شدم از اینکه این آرزو رو داشتم ...
الان که دارم یادش میفتم به اینم فکر میکنم که خیلیا بودن حالشون از من بدتر بوده ولی این آرزو رو نداشتن و بیشتر شرمنده بالا سری شدم...
دیگه دلم نمیخواد برم مدرسه متنفر شدم از همه چی 
حتی پشیمون از اینکه چرا تغییر رشته دادم چرا اومدم اینجا...
حاضرم برگردم به عقب مدیر مدرسه قبلیمون و همه اونایی که بودن 
رو تحمل کنم ولی اینجا نباشم ... پشیمون شدم ....
به هر دردسری باشه امسال و تمومش میکنم سال دیگه غیر حضوری درس میخونم حداقل اینهمه تشویش و اضطراب ندارم ...
حرف زدن آدمو آروم میکنه عادت دارم وقتی از مدرسه میام 
همه اتفاقارو برا خانوادم تعریف کنم قصه امروز رو هم گفتم وقتی 
حرف زدم آروم شدم و الان که همه رو نوشتم آرومتر شدم 
بخاطر اینکه میدونم خیلیا میخوننش وشاید بفهمن و درک کنن حالمو
ولی حرف زدن با اون بالایی یه چیز دیگس.. 
 ''الا بذکر الله تطمئن القلوب''
هرکی فهمید حالمو بهم بگه چیکار کرده تا آروم شده؟؟؟؟
شرایط گاهی وقتا با روحیه آدم سازگار نیست میشکنت و تیکه هاتو هم 
جارو نمیکنه...
گاههی وقتام شرایط زندگی بقیه به کثافت میکشه زندگی تورو ...
سخته زندگی کردن بین آدمایی که باهاشون غریبه تر از هر غریبه ای ...
من خییلی دیر با شرایط جدید کنار میام ولی کنار اومدن با این شرایط محاله ...
نمیگم آدماش بدن نه خییلی هم از من بهترن ولی من نمیتونم و نمیکشم ...
میترسم وسط راه کم بیارم و نتونم موفق بشم ...
میترسم از همه چی و همه آدما زندگیم داره سخت میشه تو این شرایط 
برام دعا کنید دلتون پاکه دعا کنید دلم آروم بگیره ...
دعا کنید وسط راه عقب نکشم ...دعا کنیدهمه چی آروم بشه ومن کم نیارم 
خداجونم همه چی دست خودت باشه میدونم درستش میکنی مثل همیشه ...[ 1394/10/22 ] [ 23:19 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

بارون ...


وقتی هوا ابری میشه آدم دلش تنهایی میخواد یه خلوت دِبش ...
ولی من دلم میخواد بخوابم بعضی وقتا بیخیال این میشم که دلم گرفته ،حوصله ندارم و حالم خوش نیس فقط میگیرم میخوابم ولی بماند که چه خواب افتضاحی میشه بعد بیدار شدنم از صد فرسخیم اطرافیا میفهمن حالم ناخوشه ...اصولا من زیاد آدم احساسی نیستم و احساسی روهم که دارم خیییلی کم پیش میاد بروز بدم براهمین وقتی میگم دلم گرفته تعجب میکنن حس میکنن بی احساس بی احساسم...
امروز حسابی بارون اومد الانم که من دارم اینو مینویسم صدای بارون هنوزم میاد دلم میخواد هوا همیشه بارونی باشه بارون قشنگه مث خاطراتی که یادت میاره ...
امروز خیلی دلم میخواست تو جمع دوستای قدیمی و همیشگیم بودم و با اونا زیر بارون راه میرفتم و داد میزدم و حرف میزدم یاد دوران بخیر...
بعضی وقتا یه حس پشیمونی میاد سراغم که چرا تغییر رشته دادم و الان جدای از دوستامم الان اومدم بین آدمای غریبه نمیگم با اینا دوست نشدم شدم ولی این دوستی کجا و اون کجا خودمونی بگم حوصله دوستای جدیدمو ندارم باهاشون جور نمیشم باهاشون خوشم نیس ...
دلم دوستای قدیمم رو میخواد ...
دلم برا رفیقم تنگ شده برا کسی که باهاش راحت بودم اولین نفری بود که من خیییلی زود باهاش صمیمی شدم و بهش دلبستم و به قول معروف شد معشوقم البته اینو دوستام گفتن من نگفتما ولی امسال اونم ندارم هرچند اگر بود هم بی فایده بود چون مث قدیم نبودیم گویا یه عده عزیز چش دیدن دوستی مارو نداشتن با حرفاشون گند زدن به رابطمون بگذریم دیگه نمیشه کاریش کرد رفت و دیگه پیشم نیست ...
صدای بارون میاد خیییلی صداشو دوس دارم بهم آرامش میده وقتی به شیشه میخوره یا هرچیزی که صداشو برسونه کاش هرروز خدا بارونی باشه خوشبحال اهالی شمال همیشه بارون دارن ...
امشب یهو دلم خواست بیام و بنویسم از خاطراتم با دوستام توی بارون اینکه میرفتیم بیرون بدون هیچ چتر و این مسخره بازیا فقط زیر بارون کنار هم راه میرفتیم وقتی بارون میاد حتی اگه زیر بارون گریه هم کنی هیچکس نمیفهمه اونقدر گریه کنی تا آروم شی اونقدر دعا کنی و با خدا حرف بزنی تا دلت آروم بگیره ...
میگن زیر بارون دعا کنی حاجت روا میشی نمیدونم راسته یا دروغ؟؟؟
خلاصه کلام اینکه اصلا نمیدونم دلم گرفته دلم تنگه دلم ناخوشه اصن چم هس فقط اومدم چهارتا کلمه بذارم کنار هم ....همین!!!!!!!!!!!!!!! 
توی این هوای بارونی دوتا چیز کیف داره 
یکی راه رفتن زیر بارون 
یکی هم گوش دادن آهنگ ببار بارون و بارون هواتو داره[ 1394/10/19 ] [ 22:56 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

خوشبختی

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩﻥ ...
ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺻﯽ نیﺴﺖ !
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺭﺍﻥ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،
ﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ...
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩﻥ ...
ﺁﻏﻮﺵ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،
ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺝ ﺧﯿﺎﻝ ...
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻫﺎ ...
ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩﻥ ...
ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ !


[ 1394/10/18 ] [ 15:54 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

یه اتفاقای خاص...

بعضی وقتا یه اتفاقای خاصی تو زندگی آدما میوفته که تا مدت ها حتی تا آخر عمر زندگی رو تحت الشعاع قرار میده ...
بعضیا عاشق میشن به عشقشون میرسن این میشه اتفاق خاص زندگیش..
بعضیام عاشق میشن با این تفاوت که به عشقشون نمیرسن ...
بعضیا عشقشون یه طرفس بعضیام قسمت نیس بهم برسن ...
بعضیا عزیزاشون و از دست میدن...
اما یه سری اتفاقات تو زندگی یه سری از ماها میفته که از غم عشق غم عزیز آدم سخت تره ...
یه اتفاق نحس تو یه روز نحس که آدمو از زندگی کردن پشیمون میکنه 
بعضی وقتا از اینکه چرا خدا من دختر آفرید گله میکنم ولی بعد پشیمون میشم ...
آدمای مثل من زیادن مثل همه زیادن...
انشاءالله غم دلاتون از دلتون کوچ کنه ...
بعضی از دردا بد دردین نه میشه گفتشون نه میشه خوردشون میمونه رودلت حالت و همیشه بد میکنه ...
بعضی وقتا که نمیشه گفت حرف بی ربط و چرت و پرت میزنی تا یکم دردت آروم شه الانم اگه از حرفای من چیزی نفهمیدین به بزرگی خودتون ببخشید.
غلط املایی هاروهم عفو کنید[ 1394/10/17 ] [ 19:52 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

آپم

بعد چن وقت اومدم آپ کنم ...
اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارم حتی درس خوندن.
خیر سرم فردا امتحان ترم دارم و تا الان یه درس خوندم .
ده تا درس دیگه هم دارم اونم چی؟؟ادبیات فارسی ...
واقعا خستم دلم میخواست الان خوابگا پیش دوستام بودم ...
چقد دلم براشون تنگ شده فقط دلخوش خاطره ها و عکسام ...
کاش بتونم برم ببینمشون کاش ...


[ 1394/10/13 ] [ 22:27 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

بارون دلتنگی


نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند


مثل آسمانی که امشب می بارد....


و اینک باران


بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند


و چشمانم را نوازش می دهد


تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم [ 1394/10/9 ] [ 19:08 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]

یلدا هَپی مَپی

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ...
 قراری طولانی به بلندای یک شب....
شب عشق بازی برگ و برف...
پاییز چمدان به دست ایستاده ....
عزم رفتن دارد....
..آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل  ها چقدر دوست داشتنیست ..دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد ....
آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان میدوزد ..دستی تکان میدهد ......قدمی برمیدارد سنگین و سرد

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... و....تمام میشود ...
پاییز ای  آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر

دوستان عزیز
پیشا پیش یلدا تون مبارک[ 1394/09/30 ] [ 13:17 ] [ زهرا . ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 5 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]